REKLAMACJA TOWARU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Towaru z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
 2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia Towaru i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
 4. Zawiadomienia o braku zgodności Towaru z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@smartcleanair.pl lub pisemnie na adres: Smart Nanotechnologies S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia,
 5. W wiadomości, o której mowa powyżej, w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
 6. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Towaru z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Towar Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 8. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
 9. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:
  1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Towaru do Klienta,
  2. obniża cenę Towaru (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,
  3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Towaru najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
 10. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Towaru na adres: Smart Nanotechnologies S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów Konsument powinien obchodzić się z Towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy.
 8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Towar w posiadanie.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym. Termin na odstąpienie wynosi 30 dni, chyba, że druga strona Umowy Sprzedaży wykona swoje zobowiązanie.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Towaru na adres: Smart Nanotechnologies S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów Konsument powinien obchodzić się z Towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy.
 8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Towar w posiadanie.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym. Termin na odstąpienie wynosi 30 dni, chyba, że druga strona Umowy Sprzedaży wykona swoje zobowiązanie.