REGULAMIN KLUBU SERWISANTA KLIMATYZACJI

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub Serwisanta Klimatyzacji (dalej zwany „Klubem”) jest platformą internetową umożliwiającą rejestrację oraz dostęp do specjalnych ofert dla profesjonalistów w dziedzinie serwisowania klimatyzacji i urządzeń chłodniczych znajdującą się pod adresem www.smartcleanair.eu/klub-serwisanta
 2. Członkostwo w Klubie jest bezpłatne i dostępne wyłącznie dla podmiotów posiadających numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 3. Regulamin określa zasady korzystania z Klubu oraz obowiązki jego uczestników.

§2. REJESTRACJA I CZŁONKOSTWO

 1. Aby dołączyć do Klubu, użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Klubu (www.smartcleanair.eu/klub-serwisanta), podając niezbędne informacje, w tym numer NIP.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych podczas rejestracji.
 3. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane jakie podaje w formularzu rejestracyjnym
 5. Akceptacja Regulaminu oraz Zgody RODO jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Klubu.
 6. Członkostwo w Klubie jest osobiste i nie może być udostępniane innym osobom.

§3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Smart Nanotechnologies S.A., z siedzibą w Alwerni, ul Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia, NIP: 6282260607, który gromadzi i przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
 2. Użytkownik, poprzez akceptację Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z funkcjonowaniem Klubu.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§4. MARKETING

 1. Użytkownik, poprzez akceptację Regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie od Spółki Smart Nanotechnologies S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia, woj. małopolskie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tj. w formie emaila, SMS i MMS dotyczące produktów, usług, aktualnych ofert tej Spółki.
 2. Użytkownik, poprzez akceptację Regulaminu, wyraża zgodę na inicjowanie przez Spółkę Smart Nanotechnologies S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia, woj. małopolskie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług tej Spółki.
 3. Dane przetwarzane w związku z potrzebami przesyłania informacji handlowych i inicjowania połączeń marketingowych będą przetwarzane do czasu ew. cofnięcia ww. zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, reklam i ofert w formie tradycyjnej będą przetwarzane do czasu ew. wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie danych.
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia
 5. Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (również w sytuacji gdy jej dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – w takim wypadku dane osobowe nie będą przetwarzane do takich celów), a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Podanie danych w zakresie wskazanym w Umowie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji ww. celów.

§5. ZMIANY W REGULAMINIE

 1. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Klubu i wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.
 2. Użytkownik zobowiązany jest regularnie sprawdzać Regulamin w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

§6. PRAWO DO ZMIANY DANYCH ORAZ WYKREŚLENIA Z Klubu

 1. Użytkownik wpisany do Klubu, jest uprawniony do żądania w każdej chwili usunięcia przez Firmę wszelkich danych przekazanych w formularzu rejestracyjnym. W tym celu Użytkownik przesyła do Firma odpowiednie oświadczenie o żądaniu usunięcia przekazanych informacji na adres: kontakt@smartnanotech.com.pl. Po otrzymaniu stosownego oświadczenia, Firma niezwłocznie usunie Użytkownika z Klubu.
 2. Użytkownik wpisany do Klubu, jest uprawniony w każdej chwili do żądania sprostowania lub zmiany wszelkich danych przekazanych w formularzu rejestracyjnym. W tym celu Użytkownik przesyła do Firmy odpowiednie oświadczenie o żądaniu sprostowania lub zmiany przekazanych informacji na adres: kontakt@smartnanotech.com.pl. Po otrzymaniu stosownego oświadczenia, Smart Nanotechnologies S.A. niezwłocznie dokona sprostowania lub zmiany danych widniejących w Klubie.

§7. REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 2. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@smartnanotech.com.pl.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Firmę.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wskazanie imienia i nazwiska Użytkownika, który składa reklamację, szczegółowe określenie czego dotyczy reklamacja oraz sprecyzowanie, jakie rozwiązanie byłoby dla Użytkownika satysfakcjonujące.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja lub na inny podany przez Użytkownika.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Klubu.
 2. W sytuacji, gdyby jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazały się nieważne lub bezskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Bezskuteczne postanowienia będą niezwłocznie zastąpione nowymi skutecznymi postanowieniami, które w największym możliwym stopniu odpowiadają ekonomicznemu znaczeniu, intencji stron, jak również celowi postanowień bezskutecznych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Klubu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.12.2023 roku do odwołania.