REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.smartcleanair.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.smartcleanair.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.smartcleanair.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych Sklepu www.smartcleanair.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


§ 2. DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.smartcleanair.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub składająca Zamówienie niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także osoba fizyczna składająca Zamówienie bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że ww. czynność nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. PRZEDSIĘBIORCA – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który składa Zamówienie w Sklepie www.smartcleanair.pl w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. TOWAR – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu wwwsmartcleanair.pl.
 7. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.smartcleanair.pl.
 8. SPRZEDAWCAUSŁUGODAWCA – Smart Nanotechnologies S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia, NIP: 6282260607.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa sprzedaży Towaru zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. ZAMÓWIENIE – oferta zakupu oznaczonego Towaru złożona przez Klienta Sprzedawcy Sklepie w oparciu o Formularz Zamówienia.
 11. CENA –  cena jednostkowa za Towar określona w Zamówieniu nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru, wyrażona w złotych polskich, chyba że z postanowień Umowy sprzedaży lub Cennika wynika inna waluta (w szczególności Euro).

§ 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.smartcleanair.pl prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Towary oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z Umową Sprzedaży i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (uwzględnia podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.smartcleanair.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 4, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę kanale zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie informacji na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy Sprzedaży,
  2. formularz odstąpienia od umowy,
  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa powyżej,, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Towaru.

§ 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za Towar:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności,
  3. płatność za pobraniem.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy numer: PL 46 1140 1081 0000 2311 7200 1016 (mBank S.A.) W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. W przypadku płatności za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności u kuriera.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 6. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym oraz za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Towar zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY TOWARU

 1. Koszty dostawy Towaru, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
 2. Na termin dostawy Towaru składa się czas kompletowania Towaru oraz czas dostawy Towaru przez przewoźnika:
  1. czas kompletowania Towaru wynosi 1 – 5 dni roboczych,
  2. dostawa Towaru następuje w terminie przez deklarowanym przez przewoźnika tj. 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zakupione w Sklepie Towary są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

§ 7. REKLAMACJA TOWARU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Towaru z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
 2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia Towaru i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
 4. Zawiadomienia o braku zgodności Towaru z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@smartcleanair.pl lub pisemnie na adres: Smart Nanotechnologies S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia,
 5. W wiadomości, o której mowa powyżej, w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
 6. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Towaru z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Towar Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 8. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
 9. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:
  1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Towaru do Klienta,
  2. obniża cenę Towaru (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,
  3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Towaru najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
 10. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Towaru na adres: Smart Nanotechnologies S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów Konsument powinien obchodzić się z Towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy.
 8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Towar w posiadanie.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym. Termin na odstąpienie wynosi 30 dni, chyba, że druga strona Umowy Sprzedaży wykona swoje zobowiązanie.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Towaru na adres: Smart Nanotechnologies S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów Konsument powinien obchodzić się z Towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy.
 8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Towar w posiadanie.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym. Termin na odstąpienie wynosi 30 dni, chyba, że druga strona Umowy Sprzedaży wykona swoje zobowiązanie.

§ 9. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z usługi elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży.
 2. Świadczenie usługi elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 10.WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie usługi elektronicznej określonej w § 9 ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@smartcleanair.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając Zamówienie osoba, której dane dotyczą dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do ich wglądu, poprawy i usunięcia.
 2. Administratorem danych osobowych jest  Smart Nanotechnologies S.A. z siedzibą w Alwerni, ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia.
 3. Ujawnione dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji usługi elektronicznych oraz Umowy Sprzedaży jako niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obu ich stron.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych – dostawców usług płatniczych, podmiotów za pośrednictwem których zawarto Umowę sprzedaży, podmiotów których placówki stanowią punkty odbiorów Towarów oraz podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług przewozu oraz wysyłki SMS lub MMS, dla których dane te są niezbędne do realizacji realizowanych zleceń w związku z Umową sprzedaży, tj. świadczenia usług płatniczych, dostarczenia przesyłki, czy poinformowania Kupującego o etapie realizacji Umowy sprzedaży.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: rodo@alwernia.com.pl, nr telefonu: 12/ 25 89 302, adres do korespondencji: ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Sklep internetowy Smart CleanAir, dostępny pod adresem internetowym www.smartcleanair.pl, prowadzony jest przez Smart Nanotechnologies S.A. z siedzibą w Alwerni, ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000690848, NIP 6282260607, REGON 122981957.
 8. Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: Ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@smartcleanair.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 723034049. 
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 46 1140 1081 0000 2311 7200 1016.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8 -16.