Regulamin Programu Premiowego
Smart CleanAir „Klima Mistrz – Zbieraj Punkty, Zdobywaj Nagrody”  edycja 2024/2025

§1 Ogólne zasady oraz przystąpienie do programu

1. Niniejszy Regulamin Programu Smart CleanAir określa zasady działania Programu Premiowego „Klima Mistrz – Zbieraj Punkty, Zdobywaj Nagrody” edycja 2024/2025, w szczególności prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie.

2. Organizatorem Programu Premiowego „Klima Mistrz – Zbieraj Punkty, Zdobywaj Nagrody”  edycja 2024 jest Smart Nanotechnologies S.A. z siedzibą w Alwerni przy ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia, woj. małopolskie, NIP 6282260607, REGON122981957, KRS 0000690848, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

§2 Funkcjonowanie programu i naliczanie punktów

1. Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne. Program obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Uczestnikiem może być wyłącznie Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z serwisem/montażem klimatyzacji. Uczestnikiem nie mogą być podmioty prowadzące działalność handlową, w tym w szczególności Dystrybutorzy produktów Smart CleanAir.

3. Czas trwania Programu obejmuje okres od dnia 01.12.2023 r. do dnia 31.12.2025 r., przy czym czynności związane z weryfikacja zgłoszeń, zakupem promocyjnym nagród i ich dostawą oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zakończą się do dnia 31.01.2026 r.

4. Aby uczestniczyć w Programie niezbędne jest przesłanie na wskazany adres uzupełnionego Kuponu zgłoszeniowego wraz z naklejonymi naklejkami-punktami i wyborem nagrody lub nagród, których wartość punktowa jest równa lub mniejsza od sumy punktów (naklejek z produktów umieszczonych na produktach objętych Programem Premiowym) zebranych i trwale umieszczonych na Kuponie.

5. Każdy produkt objęty Programem Premiowym posiada naklejkę z określoną wartością punktową:

Produkty objęte programemWartość punktowa
Smart CleanAir 5l4
Smart CleanAir 0,5l1
Smart CleanAir+ 5l5
Smart CleanAir+ 0,5l1
Smart CleanAir Active 5l5
Smart CleanAir Active 1l1
Smart CleanAir Concentrate 5l10
Smart CleanAir Concentrate 1l2
Smart CleanAir Auto Neutral 250 ml1
Smart CleanAir Auto Mandarynka 250 ml1
Smart CleanAir Auto Opuncja 250 ml1
Smart CleanAir Home 250 ml1
Smart CleanAir Aroma zestaw3
Smart CleanAir Wash 5l4
Smart CleanAir Wash 1l1

6. Dzięki zakupom produktów objętych Programem Premiowym Smart CleanAir Uczestnik zbiera punkty, które może umieścić na Kuponie zgłoszeniowym w celu zakupu promocyjnego wybranej przez Uczestnika nagrody lub nagród w promocyjnej cenie pod warunkiem zebrania w czasie promocji odpowiedniej ilości punktów dla wybranej nagrody lub nagród. Wartości punktowe nagród i ceny promocyjne produktów – nagród przedstawia poniższa tabela:

l.p.Nagrody objęte programem premiowymWartość w pkt.Cena promocyjna
1Polar65 pkt/szt.1 zł +VAT/szt.
2Kubek termiczny38 pkt/szt.1 zł +VAT/szt.
3Pokrowiec ochronny57 pkt/szt.1 zł +VAT/szt.
4Karta Action58 pkt/szt.1 zł +VAT/szt.
5Latarka Led92 pkt/szt.1 zł +VAT/szt.
6Karta SMYK83 pkt/szt.1 zł +VAT/szt.
7Akumulator157 pkt/szt.1 zł +VAT/szt.
8Ładowarka102 pkt/szt.1 zł +VAT/szt.
9Karta EMPIK108 pkt/szt.1 zł +VAT/szt.
10Wiertarko-wkrętarka192 pkt/szt.1 zł + VAT/szt.
11Karta YES158 pkt/szt.1 zł +VAT/szt.
12Myjka ciśnieniowa307 pkt/szt.1 zł + VAT/szt.
13Teleskopowa szczotka obrotowa377 pkt/szt.1 zł + VAT/szt.
14Szlifierka kątowa403 pkt/szt.1 zł + VAT/szt.
15Walizka z narzędziami282 pkt/szt.1 zł +VAT/szt.
16Zestaw narzędzi nasadowych126 pkt/szt.1 zł + VAT/szt.
17Zestaw narzędzi oczkowo-płaskich113 pkt/szt.1 zł + VAT/szt.
18Opryskiwacz ciśnieniowy66 pkt/szt.1 zł + VAT/szt.

7. W przypadku braku dostępności nagród z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator może zmienić rodzaj lub markę poszczególnych nagród, na przedmiot o zbliżonej wartości rynkowej.

8. Produkty objęte Programem Premiowym Smart CleanAir zawierające naklejki z wartością punktową są dostępne w sprzedaży bezpośredniej Smart Nanotechnologies S.A. oraz u Dystrybutorów produktów Smart CleanAir.

9. Ilość zdobytych punktów zależy od ilości zebranych naklejek-punktów zebranych z zakupionych produktów objętych Programem Premiowym Smart CleanAir

10. Ilość i dostępność produktów z naklejkami z wartością punktową w sieci sprzedaży w okresie trwania Programu Premiowego jest ograniczona.

11. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Nie można też zakupić produktów stanowiących nagrody od Organizatora na innych zasadach, niż wskazane w niniejszym Regulaminie.

§3 Wymiana punktów i zakup promocyjny nagród

1. Punkty zebrane w Programie Premiowym Smart CleanAir mogą zostać wykorzystane do realizacji zakupu promocyjnego nagród określonych w Programie Premiowym Smart CleanAir na podstawie prawidłowo przesłanego Kuponu wraz z zebranymi naklejkami-punktami do dnia 15.01.2026 r. na adres: Smart Nanotechnologies S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia.

2. Kupony przesłane po dniu 15.01.2026 r. (decyduje data nadania przesyłki poleconej, a w przypadku przesyłek nierejestrowanych decyduje data wpływu do Organizatora) tracą swoją ważność, a Uczestnik traci prawo do zakupu promocyjnego nagród. Niewykorzystane punkty nie podlegają rekompensacie.

3. Organizator ma prawo do weryfikacji prawidłowej wartości naklejek–punktów i może poprosić Uczestnika o udostępnienie dokumentów zakupu (faktur) produktów objętych Programem Premiowym z okresu trwania Programu Premiowego.

4. Po weryfikacji prawidłowości przesłanego w terminie Kuponu Organizator dostarczy na własny koszt wybrane przez Uczestnika nagrody pod wskazany na Kuponie adres. Uczestnik podczas odbioru nagrody zobowiązany jest do uiszczenia ceny promocyjnej za nagrodę i potwierdzenia jej odbioru na protokole odbiorczym.

§4 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany aktualnych przeliczników punktów bez podania przyczyny. Aktualizacja Regulaminu będzie dostępna na stronie www.smartcleanair.eu i w siedzibie Organizatora. Zmiana ta będzie obowiązywać od dnia jej ogłoszenia w sposób powyższy.

2. W razie błędów technicznych związanych z funkcjonowaniem Programu Premiowego Smart CleanAir „Klima Mistrz – Zbieraj Punkty, Zdobywaj Nagrody” edycja 2024/2025” Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania naliczania Punktów, oraz anulowania punktów błędnie naliczonych, o czym powiadomi w sposób wskazany powyżej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny. Aktualizacja Regulaminu będzie dostępna na stronie www.smartcleanair.eu i w siedzibie Organizatora. Zmiana ta będzie obowiązywać od dnia jej ogłoszenia w sposób powyższy.

4. Kontakt w sprawach funkcjonowania, wymiany punktów lub reklamacji działania Programu Premiowego Smart CleanAir pod adresem e-mailowym: kontakt@smartnanotechnologies.com.pl . Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpłynięcia. Organizator w toku rozpatrywania reklamacji może zażądać od Uczestnika przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Termin na rozpatrzenie reklamacji upływa w takim przypadku nie wcześniej niż po 14 dniach od zadośćuczynienia przez Uczestnika powyższemu żądaniu.

5. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej w odniesieniu do Nagród. Wszelkie wady jakościowe produktów stanowiących nagrody podlegają bezpośredniemu zgłoszeniu w trybie gwarancji do właściwego Gwaranta (jeśli wraz z nagrodą załączono dokument gwarancji).

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2023.

Administratorem danych osobowych jest Smart Nanotechnologies S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia, woj. małopolskie, NIP 6282260607, REGON122981957, KRS 0000690848, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Umowy, w tym na potrzeby związane z rozliczeniem finansowym w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (tj. Emaila, SMS i MMS) oraz w celu inicjowania połączeń w celu marketingu bezpośredniego. Dane osobowe przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, reklam i ofert w formie tradycyjnej (papierowej) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc w prawnie uzasadnionym interesie Spółki.

Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania Umowy. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia Umowy. Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy z tyt. realizacji umowy, dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych i inicjowania połączeń marketingowych będą przetwarzane do czasu ew. cofnięcia ww. zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, reklam i ofert w formie tradycyjnej będą przetwarzane do czasu ew. wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie danych. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (również w sytuacji gdy jej dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – w takim wypadku dane osobowe nie będą przetwarzane do takich celów), a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Podanie danych w zakresie wskazanym w Umowie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji ww. celów.